Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

A. p * V = R * T

B. p * V = Rμ * T

C. p * Vμ = G *R * T

D. p * V = G *R * T

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng