Ống thủy tròn của nồi hơi có áp suất làm việc:

Ống thủy tròn của nồi hơi có áp suất làm việc:

A. P ≤ 15 kG/cm3

B. P > 15 kG/cm3

C. P ≥ 25 kG/cm3

D. P ≤ 10 kG/cm3

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng