Thời gian khám nghiệm định kỳ trong quy trình sử dụng bình áp lực là:

Thời gian khám nghiệm định kỳ trong quy trình sử dụng bình áp lực là:

A. 3 năm khám xét toàn bộ 1 lần

B. 2 năm khám xét toàn bộ 1 lần

C. 1 năm khám xét toàn bộ 1 lần

D. 5 năm khám xét toàn bộ 1 lần

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng