Maththorg

Cấu hình của Apache DirectoryIndex chỉ được sử dụng cho:

Cấu hình của Apache DirectoryIndex chỉ được sử dụng cho: A. Thư mục đó có những hạn chế quyền truy cập  B. Các trang mặc định để hiển thị khi người dùng yêu cầu một chỉ số của một thư mục C. Thư mục thực thi lỗi D. In ấn chỉ mục các thư mục …

Cấu hình của Apache DirectoryIndex chỉ được sử dụng cho: Read More »