Ba thông số quan trọng của BJT là beta, công suất tiêu tán lớn nhất, và . . . . . . . .

Ba thông số quan trọng của BJT là beta, công suất tiêu tán lớn nhất, và . . . . . . . .

A. rho nhỏ nhất

B. pi nhỏ nhất

C. dòng collector nhỏ nhất

D. dòng giử nhỏ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng