Khi mạch khuyếch đại bằng BJT được phân cực đúng để hoạt động ở chế độ A, thì:

Khi mạch khuyếch đại bằng BJT được phân cực đúng để hoạt động ở chế độ A, thì:

A. Tiếp giáp base – emitter được phân cực thuận và tiếp giáp base – collector được phân cực ngược; ngược và tiếp giáp base – collector được phân cực thuận

B. Tiếp giáp base – emitter được phân cực ngược và tiếp giáp base – collector được phân cực ngược

C. Tiếp giáp base – emitter được phân cực thuận và tiếp giáp base – collector được phân cực thuận;

D. Tiếp giáp base – emitter được phân cực 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng