Bộ truyền bánh răng nón được sử dụng trong trường hợp nào sau đây:

Bộ truyền bánh răng nón được sử dụng trong trường hợp nào sau đây:

A. Hai trục song song

B. Hai trục vuông góc

C. Hai trục chéo nhau

D. Cả 3 trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng