Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có z$_{1}$ = 20; z$_{2}$ = 65; m = 3; góc của thanh răng sinh bằng 25°; a$_{w}$ = 130. Xác định tổng hệ số dịch chỉnh?

Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có z$_{1}$ = 20; z$_{2}$ = 65; m = 3; góc của thanh răng sinh bằng 25°; a$_{w}$ = 130. Xác định tổng hệ số dịch chỉnh?

A. 0,869

B. 0,849

C. 0,889

D. 0,829

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\cos {\alpha _w} = \frac{{\left( {{z_1} + {z_2}} \right).m.\cos \alpha }}{{2{a_w}\cos \beta }} \Rightarrow {a_{tw}}\)

\({x_t} = \frac{{\left( {{z_1} + {z_2}} \right)(inv{\alpha _{tw}} – inv\alpha )}}{{2tg\alpha }}\) ; với invα = tgα – α