Cho sơ đồ hộp giảm tốc 2 cấp như hình 1 với bánh răng 3 nghiêng trái (\\) có α$_{nw}$ = 20°; β$_{w}$ = 14°; T$_{II}$ = 250000Nmm; d$_{w3}$ = 55mm. Thành phần lực ăn khớp dọc trục trên bánh răng 3 sẽ:

Cho sơ đồ hộp giảm tốc 2 cấp như hình 1 với bánh răng 3 nghiêng trái (\\) có α$_{nw}$ = 20°; β$_{w}$ = 14°; T$_{II}$ = 250000Nmm; d$_{w3}$ = 55mm. Thành phần lực ăn khớp dọc trục trên bánh răng 3 sẽ:

A. Ngược chiều trục Z và có giá trị 2267N

B. Cùng chiều trục Z và có giá trị 2267N

C. Cùng chiều trục Z và có giá trị 3410N

D. Ngược chiều trục Z và có giá trị 3410N

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({F_t} = 2{T_1}/{d_{w1}} = 2{T_2}/{d_{w2}}\)

\({F_a} = {F_t}tg{\beta _w}\)

\({F_r} = {F_t}tg{\alpha _{tw}}/\cos {\beta _w}\)

\({F_n} = \frac{{{F_t}}}{{\cos {a_{nw}}\cos {\beta _w}}} = \frac{{2T}}{{{d_w}\cos {\alpha _{nw}}\cos {\beta _w}}}\)