Bộ truyền trục vít có số mối ren vít Z$_{1}$ = 2, hệ số đường kính q = 10, hệ số dịch chỉnh x = 0,1. Xác định góc vít lăn:

Bộ truyền trục vít có số mối ren vít Z$_{1}$ = 2, hệ số đường kính q = 10, hệ số dịch chỉnh x = 0,1. Xác định góc vít lăn:

A. 11,09°

B. 13,05°

C. 12,16°

D. 9,87°

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({d_{w1}} = \left( {q + 2x} \right)m\)

\(\Rightarrow tg{\gamma _w} = \frac{{m.{z_1}}}{{{d_{w1}}}} = \frac{{{z_1}}}{{q + 2x}}\)