Bộ truyền trục vít-bánh vít không dịch chỉnh có u = 26,5; m = 8mm; z$_{2}$ =  53; q = 10; n$_{1}$ = 1450 (vg/ph). Vận tốc trượt (m/s) là:

Bộ truyền trục vít-bánh vít không dịch chỉnh có u = 26,5; m = 8mm; z$_{2}$ =  53; q = 10; n$_{1}$ = 1450 (vg/ph). Vận tốc trượt (m/s) là:

A. 6,19

B. 7,74

C. 3,10

D. 7,78

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

z$_{1}$ = z$_{2}$/u

\({v_t} = \frac{{m.{n_1}}}{{19100}}\sqrt {z_1^2 + {q^2}}\) (m/s)