Bản chất của nhiệt lượng:

Bản chất của nhiệt lượng:

A. Là năng lượng toàn phần của chất môi giới

B. Là tổng năng lượng bên trong (nội năng) của chất môi giới

C. Là năng lượng chuyển động hỗn loạn (nội động năng) của các phân tử

D. Là năng lượng trao đổi với môi trường xung quanh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng