Nhiệt và Công là những đại lượng mang đặc điểm nào sau đây:

Nhiệt và Công là những đại lượng mang đặc điểm nào sau đây:

A. Phụ thuộc vào quá trình biến đổi trạng thái của chất môi giới

B. Phụ thuộc vào trạng thái của chất môi giới

C. Luôn luôn tồn tại trong bản thân của chất môi giới

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng