Đơn vị tính của năng lượng (nhiệt & công) theo hê SI:

Đơn vị tính của năng lượng (nhiệt & công) theo hê SI:

A. kWh

B. J

C. BTU

D. Cal

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng