Bạn đầu tư vào một dự án ở hiện tại là 200 triệu đồng và kỳ vọng sẽ nhận được 1.000 triệu đồng sau 5 năm kể từ thời điểm hiện tại. Hãy tính suất sinh lời bình quân năm mà dự án đem lại cho bạn?

Bạn đầu tư vào một dự án ở hiện tại là 200 triệu đồng và kỳ vọng sẽ nhận được 1.000 triệu đồng sau 5 năm kể từ thời điểm hiện tại. Hãy tính suất sinh lời bình quân năm mà dự án đem lại cho bạn?

A. 40%

B. 37,97%

C. 80%

D. 700%

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng