Bánh răng nghiêng có góc thanh răng sinh α = 25°; góc nghiêng β = 14°. Xác định góc áp lực tại vòng chia trong mặt phẳng mút?

Bánh răng nghiêng có góc thanh răng sinh α = 25°; góc nghiêng β = 14°. Xác định góc áp lực tại vòng chia trong mặt phẳng mút?

A. 25,668

B. 26,668

C. 24,668

D. 27,668

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

góc profin răng: \({\alpha _t} = arctg\left( {tg\alpha /\cos \beta } \right)\)

góc ăn khớp: \({\alpha _{tw}} = \arccos \left( {a.\cos {\alpha _t}/{a_w}} \right)\)

không dịch chỉnh \(\Rightarrow {\alpha _{tw}} = {\alpha _t}\)