Bộ truyền giảm tốc bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp ngoài có z$_{1}$ = 21; u = 4; m = 3; α = 20°; a$_{w}$ = 160. Góc α$_{w}$ tính được là:

Bộ truyền giảm tốc bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp ngoài có z$_{1}$ = 21; u = 4; m = 3; α = 20°; a$_{w}$ = 160. Góc α$_{w}$ tính được là:

A. 22,330

B. 22,769

C. 20,962

D. 18,992

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

z$_{2}$ = u.z$_{1}$ ⇒ lấy z$_{2}$ nguyên

a = m(z$_{1}$+z$_{2}$)/2

\({\alpha _t} = arctg\left( {tg\alpha /\cos \beta } \right)\)

\({\alpha _{tw}} = \arccos \left( {a.\cos {\alpha _t}/{a_w}} \right)\)

Bánh răng thẳng \(\beta = 0 \Rightarrow {\alpha _t} = \alpha ,{\alpha _w} = {\alpha _{tw}}\)