Bánh răng trụ răng nghiêng có z = 25; m = 2 mm; góc nghiêng của răng β = 12°. Xác định đường kính vòng chia (mm) của bánh răng trụ răng thẳng tương đương?

Bánh răng trụ răng nghiêng có z = 25; m = 2 mm; góc nghiêng của răng β = 12°. Xác định đường kính vòng chia (mm) của bánh răng trụ răng thẳng tương đương?

A. 53.43

B. 54.43

C. 55.43

D. 56.43

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(d = m.z/\cos \beta\)

\({d_v} = d/{\cos ^2}\beta\)