Bộ truyền vít đai ốc chịu F$_{a }$= 80000 N; áp suất cho phép của trên bề mặt của ren vít [p] = 6 MPa; sử dụng ren hình thang (ψ$_{h}$ = 0,5); hệ số chiều cao của đai ốc ψ$_{H}$ = 1,8. Xác định đường kính trung bình của vít?

Bộ truyền vít đai ốc chịu F$_{a }$= 80000 N; áp suất cho phép của trên bề mặt của ren vít [p] = 6 MPa; sử dụng ren hình thang (ψ$_{h}$ = 0,5); hệ số chiều cao của đai ốc ψ$_{H}$ = 1,8. Xác định đường kính trung bình của vít?

A. 68,671

B. 65,671

C. 70,671

D. 72,671

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({d_2} \ge \sqrt {\frac{{{F_a}}}{{\pi {\psi _h}{\psi _H}\left[ p \right]}}}\) (mm)