Bào quan nào sau đây có chức năng quang hợp?

Bào quan nào sau đây có chức năng quang hợp?

A. Lục lạp.

B. Ty thể.

C. Bộ máy Golgi.

D. Nhân.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng