Bộ phận nào của nhân tế bào, chúng sẽ biến mất ở kỳ đầu và xuất hiện lại khi kết thúc kỳ cuối của quá trình phân bào?

Bộ phận nào của nhân tế bào, chúng sẽ biến mất ở kỳ đầu và xuất hiện lại khi kết thúc kỳ cuối của quá trình phân bào?

A. Màng nhân

B. Dịch nhân.

C. Nhiễm sắc thể.

D. Hạch nhân.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng