Ở người loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là?

Ở người loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là?

A. Tế bào thần kinh

B. Tế bào cơ tim. 

C. Bạch cầu

D. Hồng cầu.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng