Biện pháp mở máy trực tiếp thường áp dụng cho:

Biện pháp mở máy trực tiếp thường áp dụng cho:

A. Động cơ lồng sóc công suất nhỏ

B. Động cơ lồng sóc công suất lớn

C. Động cơ dây quấn công suất nhỏ

D. Động cơ dây quấn công suất lớn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng