Biện pháp hữu hiệu nhất để tránh tai nạn lao động gây thiệt hại cho sản xuất là:

Biện pháp hữu hiệu nhất để tránh tai nạn lao động gây thiệt hại cho sản xuất là:

A. Huấn luyện và nâng cao kiến thức về bảo hộ lao động. Thường xuyên giáo dục an toàn lao động, phòng cháy nổ, vệ sinh công nghiệp cho người lao động để có ý thức tự giác

B. Nghiên cứu xây dựng, ban hành các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn an tòan và vệ sinh công nghiệp (còn gọi là công tác tiêu chuẩn hóa)

C. Tổ chức thi hành qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn trong sản xuất và coi việc thực hiện qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn là một công việc của sản xuất

D. Thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện an toàn và vệ sinh cho người lao động

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng