Nội dung chủ yếu của kỹ thuật an toàn là:

Nội dung chủ yếu của kỹ thuật an toàn là:

A. Xác định vùng nguy hiểm. 

B. Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn.

C. Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo vệ cá nhân…

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng