Biểu tượng “con bò sữa” thuộc ma trận nào:

Biểu tượng “con bò sữa” thuộc ma trận nào:

A. EFE

B. IFE

C. SWOT

D. BCG

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng