Vị thế cạnh tranh thấp nhất thuộc về ai:

Vị thế cạnh tranh thấp nhất thuộc về ai:

A. Người thách thức thị trường

B. Người núp bóng thị trường

C. Người theo sau thị trường

D. Người dẫn đầu thị trường

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng