Bình bọt dùng để chữa cháy tốt nhất cho loại đám cháy:

Bình bọt dùng để chữa cháy tốt nhất cho loại đám cháy:

A. Thiết bị điện (Đám cháy loại E)

B. Đám cháy khi và hơi (Đám cháy loại C)

C. Kim loại cháy được (Đám cháy loại D)

D. Xăng dầu, mỡ và chất lỏng cháy được ( Đám cháy loại B)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng