Trang thiết bị bảo vệ người làm công tác vận tải hóa chất phải bảo đảm nguyên tắc là:

Trang thiết bị bảo vệ người làm công tác vận tải hóa chất phải bảo đảm nguyên tắc là:

A. Bền, đẹp

B. Không cháy

C. Cách nhiệt

D. Toàn thân được bảo vệ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng