Bộ nhiễm sắc thể tồn tại ở kì sau của nguyên phân là bao nhiêu?

Bộ nhiễm sắc thể tồn tại ở kì sau của nguyên phân là bao nhiêu?

A. 4n đơn.

B. 2n kép.

C. 2n đơn

D. n kép.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng