Tổng bộ nhiễm sắc thể tồn tại ở kì cuối của nguyên phân là bao nhiêu?

Tổng bộ nhiễm sắc thể tồn tại ở kì cuối của nguyên phân là bao nhiêu?

A. 2n đơn.

B. 2n kép.

C. 4n đơn

D. n đơn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng