Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa?

Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa?

A. mARN dạng vòng.

B. tARN dạng vòng. 

C. rARN dạng vòng.

D. ADN dạng vòng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng