Trung tâm di truyền của tế bào là cấu trúc nào sau đây?

Trung tâm di truyền của tế bào là cấu trúc nào sau đây?

A. Lưới nội chất trơn

B. Nhân

C. Dịch nhân

D. Bộ máy Golgi.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng