Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có góc côn chia trên bánh chủ động δ$_{1}$ = 20°. Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng trụ tương đương là?

Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có góc côn chia trên bánh chủ động δ$_{1}$ = 20°. Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng trụ tương đương là?

A. 7.55

B. 6.55

C. 5.55

D. 8.55

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(u = 1/tg{\delta _1}\)

\({u_v} = {u^2}\)