Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng truyền động giữa 2 trục vuông góc có z$_{1}$ = 31; góc côn \({\delta _1}\) = 15,524° và mô đun m$_{te}$ = 3,5. Chiều dài côn ngoài là:

Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng truyền động giữa 2 trục vuông góc có z$_{1}$ = 31; góc côn \({\delta _1}\) = 15,524° và mô đun m$_{te}$ = 3,5. Chiều dài côn ngoài là:

A. 202,695

B. 205,056

C. 199,998

D. 206,745

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

d$_{e1}$ = m$_{te}$.z$_{1}$ , d$_{e2}$ = m$_{te}$.z$_{2}$

\({R_e} = \sqrt {d_{e1}^2 + d_{e2}^2} /2 = 0,5.{m_{te}}\sqrt {z_1^2 + z_2^2} = {d_{e1,2}}/\left( {2\sin {\delta _{1,2}}} \right)\)