Bộ truyền đai làm việc theo nguyên lý:

Bộ truyền đai làm việc theo nguyên lý:

A. ma sát

B. ăn khớp

C. a & b đều đúng

D. a & b đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng