Bộ truyền đai thang có d$_{1}$ = 140 & d$_{2}$ = 400mm. Khoảng cách trục mong muốn là 450mm. Xác định khoảng cách trục có thể sao cho sai lệch ít nhất có thể ? Chiều dài tiêu chuẩn của dây đai: 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150 mm.

Bộ truyền đai thang có d$_{1}$ = 140 & d$_{2}$ = 400mm. Khoảng cách trục mong muốn là 450mm. Xác định khoảng cách trục có thể sao cho sai lệch ít nhất có thể ? Chiều dài tiêu chuẩn của dây đai: 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150 mm.

A. 457,0 mm

B. 457,5 mm

C. 458,0 mm

D. 458,5 mm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\(L = 2.a + \pi \frac{{{d_1} + {d_2}}}{2} + \frac{{{{\left( {{d_2} – {d_1}} \right)}^2}}}{{4.a}} \Rightarrow\) L tiêu chuẩn;

\(a = \frac{1}{4}\left\{ {L – \frac{{\pi \left( {{d_1} + {d_2}} \right)}}{2} + \sqrt {{{\left[ {L – \frac{{\pi \left( {{d_1} + {d_2}} \right)}}{2}} \right]}^2} + 2{{\left( {{d_2} – {d_1}} \right)}^2}} } \right\}\)