Một bộ truyền đai thang có công suất P$_{1}$ = 7,0Kw và công suất cho phép là [P$_{1}$] = 2,75. Hệ số tải trọng động là k$_{d}$ = 1,20. Số dây đai cần thiết để bộ truyền đảm bảo khả năng kéo là:

Một bộ truyền đai thang có công suất P$_{1}$ = 7,0Kw và công suất cho phép là [P$_{1}$] = 2,75. Hệ số tải trọng động là k$_{d}$ = 1,20. Số dây đai cần thiết để bộ truyền đảm bảo khả năng kéo là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\(z = \frac{{{P_1}.{k_d}}}{{\left[ {{P_0}} \right].{C_\alpha }.{C_u}.{C_l}.{C_z}}};{C_u}.{C_l}.{C_z} = 1\)