Theo công thức kinh nghiệm thì với bộ truyền xích có tỉ số truyền là 4,0 thì số răng đĩa chủ động là:

Theo công thức kinh nghiệm thì với bộ truyền xích có tỉ số truyền là 4,0 thì số răng đĩa chủ động là:

A. 20

B. 21

C. 22

D. 19

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

z$_{1}$ = 29 – 2.u