Bộ truyền đai thang, có d$_{1}$ = 140mm; d$_{2}$ = 400 mm; a = 450 mm. Xác định góc ôm trên bánh chủ động?

Bộ truyền đai thang, có d$_{1}$ = 140mm; d$_{2}$ = 400 mm; a = 450 mm. Xác định góc ôm trên bánh chủ động?

A. 147°

B. 150°

C. 144°

D. 152°

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({\alpha _1} = 180^\circ – 2\arcsin \left[ {\frac{{{d_2} – {d_1}}}{{2.a}}} \right]\)