Bộ truyền trục vít bánh vít có góc vít lăn γ$_{w}$ = 12°, d$_{w1}$ = 63mm, d$_{2}$ = 252mm, xác định tỉ số truyền?

Bộ truyền trục vít bánh vít có góc vít lăn γ$_{w}$ = 12°, d$_{w1}$ = 63mm, d$_{2}$ = 252mm, xác định tỉ số truyền?

A. 18,82

B. 17,82

C. 16,82

D. 15,82

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(tg{\gamma _w} = \frac{{m.{z_1}}}{{{d_{w1}}}} \Rightarrow {z_1}.m \Rightarrow {p_z} = {z_1}.p = {z_1}.\left( {\pi .m} \right)\)

\(u = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{\pi .{d_2}}}{{{p_z}}}\)