Bộ truyền trục vít – bánh vít với trục vít là chủ động, có d$_{2}$ = 252mm, T$_{2}$ = 800000Nmm, x = 0, γ = 12°, α = 20°, hệ số ma sát f = 0.1. Xác định lực hướng tâm tác dụng lên trục vít?

Bộ truyền trục vít – bánh vít với trục vít là chủ động, có d$_{2}$ = 252mm, T$_{2}$ = 800000Nmm, x = 0, γ = 12°, α = 20°, hệ số ma sát f = 0.1. Xác định lực hướng tâm tác dụng lên trục vít?

A. 2414 N

B. 2314 N

C. 2214 N

D. 2114 N

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

góc ma sát φ = arctgf

\({F_{a1}} = {F_{t2}} = 2.{T_2}/{d_2}\)

\({F_{t1}} = {F_{a2}} = {F_{a1}}.tg\left( {\gamma \pm \varphi } \right) = {F_{t2}}tg\left( {\gamma \pm \varphi } \right)\)

\({F_{r1}} = {F_{r2}} = \frac{{{F_{t2}}.\cos \varphi .tg{\alpha _n}}}{{\cos \left( {\gamma \pm \varphi } \right)}}\)

\({F_n} = \frac{{{F_{t2}}.\cos \varphi }}{{\cos {\alpha _n}.\cos \left( {\gamma \pm \varphi } \right)}}\)