Bộ truyền trục vít – bánh vít có m = 6.5, q = 10, z$_{2}$ = 30, T$_{2}$ = 800000Nmm, x = 0, hệ số tải trọng K$_{H}$ = 1.2. Tính ứng suất tiếp xúc lớn nhất trong bộ truyền?

Bộ truyền trục vít – bánh vít có m = 6.5, q = 10, z$_{2}$ = 30, T$_{2}$ = 800000Nmm, x = 0, hệ số tải trọng K$_{H}$ = 1.2. Tính ứng suất tiếp xúc lớn nhất trong bộ truyền?

A. 299.1 MPa

B. 289.1 MPa

C. 279.1 MPa

D. 269.1 MPa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({d_{w1}} = m\left( {q + 2x} \right)\)

\({d_{w2}} = {d_2} = m.{z_2}\)

\({\sigma _H} = \frac{{480}}{{{d_2}}}\sqrt {\frac{{{T_2}{K_H}}}{{{d_1}}}}\)