Tính đường kính tối thiểu của bánh vít theo độ bền uốn, biết: T$_{2}$ = 670000Nmm. Hệ số tải trọng khi tính theo độ bền uốn K$_{F}$ = 1,13; hệ số dạng răng Y$_{F}$ = 1,55. Chiều rộng bánh vít b$_{w}$ = 50mm; góc vít γ = 8,5°; mô đun dọc trục vít m = 6,3; [σ$_{F}$] = 60MPa.

Tính đường kính tối thiểu của bánh vít theo độ bền uốn, biết: T$_{2}$ = 670000Nmm. Hệ số tải trọng khi tính theo độ bền uốn K$_{F}$ = 1,13; hệ số dạng răng Y$_{F}$ = 1,55. Chiều rộng bánh vít b$_{w}$ = 50mm; góc vít γ = 8,5°; mô đun dọc trục vít m = 6,3; [σ$_{F}$] = 60MPa.

A. 87,89 mm

B. 107,19 mm

C. 65,98 mm

D. 180,93 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({\sigma _F} = \frac{{1,4.{T_2}.{K_{F\beta }}.{K_{Fv}}.{Y_F}}}{{{b_2}.{d_2}.m.\cos \gamma }} \le \left[ {{\sigma _F}} \right]\)

Trong đó \({K_{F\beta }}.{K_{Fv}} = {K_F}\) với K$_{F}$ đã được cho

\(\Rightarrow {d_2}\)