Bộ truyền xích bôi trơn nhỏ giọt, hai dãy xích, làm việc 1 ca, góc nghiêng của bộ truyền so với phương ngang là 45°, tải trong đặt lên là va đập mạnh, khoảng cách trục a ≈ 40.p; khoảng cách trục không điều chỉnh được, trên trục chủ động có: z$_{1}$ = 23; n$_{1}$ = 60 vg/ph; Công suất cần truyền, P$_{1}$ = 3KW. Công suất tính toán của bộ truyền xích?

Bộ truyền xích bôi trơn nhỏ giọt, hai dãy xích, làm việc 1 ca, góc nghiêng của bộ truyền so với phương ngang là 45°, tải trong đặt lên là va đập mạnh, khoảng cách trục a ≈ 40.p; khoảng cách trục không điều chỉnh được, trên trục chủ động có: z$_{1}$ = 23; n$_{1}$ = 60 vg/ph; Công suất cần truyền, P$_{1}$ = 3KW. Công suất tính toán của bộ truyền xích?

A. 6,114 kW

B. 5,125 kW

C. 4,138 kW

D. 3, kW

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

\({P_t} = P.k.{k_z}.{k_n}/{k_{day}} \le \left[ {{P_0}} \right];k = {k_d}.{k_A}.{k_0}.{k_{dc}}.{k_b}.{k_c}\)

Số dãy 1 2 3 4

k$_{d}$ 1 1,7 2,5 3