Cho bộ truyền xích đặt nằm ngang, z$_{1}$ = 21; p = 19,05mm; Mô men xoắn trên trục chủ động T$_{1}$ = 500000Nmm. Xác định lực tác dụng lên trục?

Cho bộ truyền xích đặt nằm ngang, z$_{1}$ = 21; p = 19,05mm; Mô men xoắn trên trục chủ động T$_{1}$ = 500000Nmm. Xác định lực tác dụng lên trục?

A. 8220N

B. 8010N

C. 7924N

D. 8997N

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

F$_{r}$ = k$_{x}$.F$_{t}$ ; F$_{t}$ = 2.T$_{1}$/d$_{1}$ ; d$_{1}$ = p/sin(π/z$_{1}$)