Bộ truyền xích có z$_{1}$ = 23; p = 25,4mm; n$_{1}$ = 720(vg/ph). Vận tốc trung bình của dây xích: 

Bộ truyền xích có z$_{1}$ = 23; p = 25,4mm; n$_{1}$ = 720(vg/ph). Vận tốc trung bình của dây xích: 

A. 5,82 m/s

B. 6,63 m/s

C. 7,01 m/s

D. 7,53 m/s

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\(v = \pi .d.n/6000 = z.p.n/6000\) (m/s) ; \(d = p/\sin (\pi /z)\)