Trục quay một chiều có đường kính d = 40 mm chịu mô men xoắn T = 250000 Nmm. Xác định biên độ ứng suất xoắn khi coi ứng suất này thay đổi theo chu kỳ mạch động:

Trục quay một chiều có đường kính d = 40 mm chịu mô men xoắn T = 250000 Nmm. Xác định biên độ ứng suất xoắn khi coi ứng suất này thay đổi theo chu kỳ mạch động:

A. 9,95

B. 10,83

C. 7,56

D. 11,78

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({W_{0j}} = \frac{{\pi .d_j^3}}{{16}}\)

\({\tau _{mj}} = {\tau _{aj}} = {\tau _{\max j}}/2 = {T_j}/2{W_{0j}}\)