Bộ truyền xích có z$_{1}$ = 23; u = 3; p = 19,05mm; a = 735mm. Số mắt xích nên chọn là:

Bộ truyền xích có z$_{1}$ = 23; u = 3; p = 19,05mm; a = 735mm. Số mắt xích nên chọn là:

A. 121

B. 122

C. 123

D. 124

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

\(x = \frac{l}{p} = \frac{{{z_1} + {z_2}}}{2} + \frac{{2.a}}{p} + {\left( {\frac{{{z_2} – {z_1}}}{{2\pi }}} \right)^2}.\frac{p}{a}\)