Khi bước xích tăng một lượng 0,1mm do mòn thì đường kính vòng chia của đĩa xích có z = 20 sẽ:

Khi bước xích tăng một lượng 0,1mm do mòn thì đường kính vòng chia của đĩa xích có z = 20 sẽ:

A. Tăng một khoảng 0,734mm

B. Tăng một khoảng 0,639mm

C. Giảm một khoảng 0,734mm

D. Giảm một khoảng 0,639mm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\(\Delta d = \Delta p/\sin \left( {\pi /z} \right)\)